Эзэмшил газрын 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж байгуулна

2019-04-23 716 0

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт” аяны хүрээнд болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад газар, геодези, зураг зүйн хяналтын чиглэлээр “Газрын тухай” хуулийн 35.3.4, 56.6 дахь заалтыг хэрэгжүүлж газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг хийлгүүлэх, эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж байгуулах талаар зөвлөмжийг хүргүүлжээ.

Мөн аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр хяналт шалгалт хийж илэрсэн дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн хамтарсан хугацаатай албан шаардлагаар үүрэг өгч хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Холбоотой мэдээ